نویسنده = حسن لشکری
مدلسازی روابط مکانی فشار بخار آب با استفاده از تکنیک آمار فضایی

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 81-98

یونس خسروی؛ حسن لشکری؛ علی اکبر متکان؛ حسین عساکره


مقایسه ی عملکرد مدل های LARS و RegCM4 در شبیه سازی و پس پردازش داده های سالانه دما و بارش خراسان بزرگ

دوره 25، شماره 98، شهریور 1395، صفحه 157-170

محمود احمدی؛ حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی؛ مجید آزادی


تحلیل سینوپتیکی- دینامیکی توفان های تندری درجنوب غرب کشور

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 14-21

حسن لشکری؛ زهرا حجتی


تحلیل و پیش پینی نقش باد فون بر آتش سوزی جنگل های استان گیلان

دوره 20، شماره 79، آبان 1390، صفحه 31-36

فریده گلوانی؛ حسن لشکری


تحلیل زمانى مکانى رژیم بارندگى شمال غرب ایران

دوره 19، شماره 74، مرداد 1389، صفحه 69-74

هوشنگ قائمی؛ حسن لشکری؛ طیبه نامداریان


جهت مناسب ساختمان در استان آذربایجان غربی

دوره 13، شماره 49، اردیبهشت 1383، صفحه 21-25

حسن لشکری؛ رضا داوری