دوره و شماره: دوره 25، شماره 98، تابستان 1395، صفحه 5-181 
7. مدل تحلیل خسارت لرزه ای زیرساخت های حیاتی بر مبنای سیستم اطلاعات مکانی

صفحه 91-111

محمد اسکندری؛ مهدی مدیری؛ بابک امیدوار؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمدعلی نکویی؛ علی علیدوستی


9. شبیه سازی و تحلیل اثر زاویه فرود و شکل اهداف در تصاویر SAR

صفحه 129-140

مجتبی بهزاد فلاح پور؛ حمید دهقانی؛ علی جبار رشیدی؛ عباس شیخی