دوره و شماره: دوره 16، شماره 61 - شماره پیاپی 64، اردیبهشت 1386، صفحه 1-64 
نقش صنایع کارگاهى «کوچک» در توسعه روستایى (مطالعه موردى: شهرستان شهرضا)

صفحه 20-27

احمد تقدیسی؛ بیژن رحمانی؛ مسعود مهدوی؛ رحمت اله منشی زاده


معرفى سیستم لیدار LIDAR

صفحه 32-34

ابوالفضل آقایی میبدی؛ جواد جعفری


آسیب پذیرى بافت تاریخى شهر یزد در برابر زلزله

صفحه 54-60

حسین کلانتری خلیل آباد؛ حسین حاتمی نژاد؛ عارف آقا صفری