دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، مرداد 1386، صفحه 1-80 
نقش مدیریت شهرى در توسعه پایدار

صفحه 28-33

محمود مهدی نژاد؛ رضا مختاری ملک آبادی