دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، آبان 1386، صفحه 1-64 
جهانى شدن و تحولات شهرها

صفحه 39-46

حسین حاتمی نژاد؛ ابراهیم جهانگیر