دوره و شماره: دوره 26، شماره 101، خرداد 1396، صفحه 1-208 
طراحی یک سیستم توصیه گر بافت آگاه در شرایط آلودگی هوا

صفحه 61-71

بی بی مریم سجادیان جاغرق؛ علیرضا وفایی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ


ساماندهی مسیل شهری فرحزاد در شمال کلان شهر تهران از دیدگاه ژئومورفولوژی

صفحه 93-107

عزت الله قنواتی؛ محمد رضا ثروتی؛ رضا منصوری؛ سمیرا نجفوند


تحلیل فازی استقرار بهینه مکانی فضای سبز شهری در شهر ماهشهر

صفحه 155-167

ناهید سجادیان؛ هادی علیزاده؛ علی شجاعیان؛ حسین صابری