دوره و شماره: دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 1-228 
مدلسازی روابط مکانی فشار بخار آب با استفاده از تکنیک آمار فضایی

صفحه 81-98

یونس خسروی؛ حسن لشکری؛ علی اکبر متکان؛ حسین عساکره