دوره و شماره: دوره 26، شماره 104، اسفند 1396، صفحه 1-222 
تعیین آسیب پذیری و ریسک مخاطرات فرسایشی بندر آستارا

صفحه 45-55

همایون خوشروان؛ سورنا قاسمی نژاد؛ فائضه سلامی


مطالعه پتانسیل های اقلیم گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر

صفحه 103-115

سجاد فردوسی؛ حمید رضا شاه محمدی؛ محبوبه جلالی