دوره و شماره: دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 1-112 
تحلیلی بر ظرفیت سازی گردشگری اجتماع محور

صفحه 7-13

حسین حاتمی نژاد؛ فریاد پرهیز؛ مهرداد کرمی


اصول و معیارهای شهر سالم

صفحه 50-56

کرامت الله زیاری؛ محمدحسین جانبابانژاد