دوره و شماره: دوره 21، 84-1 - شماره پیاپی 84، اسفند 1391، صفحه 1-112 (ویژه نامه) 
رهیافتی به شکل پایدار شهری

صفحه 2-7

حسین حاتمی نژاد؛ روح ا.. محمدی


گردشگری خانه های دوّم و روابط متقابل شهر و روستا

صفحه 66-69

محبوبه خسروی نژاد؛ سید اسکندر صیدائی؛ حسین صرامی


راهبردهای مدیریت اکوهتل

صفحه 95-101

رحیم سرور؛ شراره نورانی