دوره و شماره: دوره 21، شماره 83، آبان 1391، صفحه 1-112 
اندازه گیری فاصله زمین تا ماه با استفاده از مثلثات نااقلیدوسی

صفحه 82-85

غلامحسین رستگارنسب؛ زهرا ارزجانی؛ منصوره بنا زاده؛ سارا باقری