دوره و شماره: دوره 20، شماره 79، آبان 1390، صفحه 1-96 
پراگماتیسم

صفحه 25-30

حسین حاتمی نژاد؛ محمد اکبرپور سراسکانرود