دوره و شماره: دوره 20، شماره 80، بهمن 1390، صفحه 1-96 
سیستم لیدار موج-پیوسته و کاربردهای آن

صفحه 34-39

محسن حسن زاده شاهراجی؛ علی محمدزاده؛ کوروش خوش الهام


چغاخور و اکوتوریسم

صفحه 40-46

حمیدرضا وارثی؛ اصغر نوروزی آورگانی


رادیکالیسم در جغرافیا

صفحه 84-87

سید رامین غفاری؛ زهرا قاسمی؛ مهدی حیدریان