دوره و شماره: دوره 19، شماره 74، مرداد 1389، صفحه 1-95 
نقش گردشگرى در اشتغال زایى

صفحه 20-23

احمد تقدیسی؛ حسینعلی کاظمی


کارکردگرایى و شهر

صفحه 48-54

حسین حاتمی نژاد؛ سید عباس رجایی


تحلیل زمانى مکانى رژیم بارندگى شمال غرب ایران

صفحه 69-74

هوشنگ قائمی؛ حسن لشکری؛ طیبه نامداریان