دوره و شماره: دوره 19، شماره 76، بهمن 1389، صفحه 1-96 
مطالعه و بررسى تأثیرات توسعه شهرى(1) بر محیط زیست

صفحه 29-33

اسماعیل صالحی؛ سعید نگهبان؛ زهره جعفریان دهکردی


پست مدرنیسم در شهرسازى

صفحه 61-66

حسین حاتمی نژاد؛ محمد حسین جانبابانژاد