دوره و شماره: دوره 19، شماره 75، آبان 1389، صفحه 1-96 
9. کویر یا بیابان

صفحه 54-56

محمدرضا اصغری مقدم


10. بازار سنتى کازرون از گذشته تا امروز

صفحه 57-59

علی سلطانی؛ بهنام مغانی رحیمی