دوره و شماره: دوره 27، شماره 105، خرداد 1397، صفحه 1-232 
بررسی نوسان بارش ماهانه و سالانه ایران در طیف های مختلف

صفحه 199-217

مصطفی کرمپور؛ زهرا زارعی چقابلکی؛ منصور حلیمی؛ مصطفی نوروزی میرزا