دوره و شماره: دوره 27، شماره 108، اسفند 1397، صفحه 1-236 
تلفیق مدل چند عامله و اتوماتای سلولی نامنظم برای شبیه سازی رشد شهری

صفحه 61-76

مهرداد بیجندی؛ علی اصغر آل شیخ؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی