دوره و شماره: دوره 27، شماره 107، آذر 1397، صفحه 1-252 
ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش از دور وGIS

صفحه 113-132

علی کاظم زاده؛ نجمه نیسانی سامانی؛ علی درویشی بلورانی؛ آرا تومانیان؛ احمد پوراحمد


استفاده ازGIS درارتقای صنعت گردشگری شهر کرمان

صفحه 165-177

عبدالرضا کاظمی نیا؛ صدیقه میمندی پاریزی