دوره و شماره: دوره 27، شماره 106، شهریور 1397، صفحه 1-239 
بررسی پراکنش فراوانی رعد و برق ها و ارتباط آن با ارتفاع درجنوب شرق ایران

صفحه 169-178

علی اکبر رسولی؛ علی محمد خورشید دوست؛ مجتبی فخاری واحد