دوره و شماره: دوره 29، شماره 116، اسفند 1399، صفحه 1-203 
6. بازسازی حدود گسترش پلایای میقان در کواترنری پسین براساس شواهد رسوبی و ژئومورفیک

صفحه 89-102

مجتبی یمانی؛ عارفه شعبانی عراقی؛ سید محمد زمان زاده؛ ابوالقاسم گورابی؛ نفیسه اشتری


11. تحلیل مکانی خطرپذیری زیرساخت حیاتی شهر یاسوج

صفحه 167-180

مصطفی محمدی ده چشمه؛ فرشته شنبه پور