دوره و شماره: دوره 29، شماره 114، شهریور 1399، صفحه 1-194