دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارزیابی نقش طایفه گرایی در احساس امنیت اجتماعی(مطالعه موردی: شهر ایذه)

ناهید سجادیان؛ مرتضی نعمتی؛ علی شجاعیان؛ پریوش اورکی

دوره 24، شماره 94 ، شهریور 1394، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.22131/sepehr.2015.14477

چکیده
  یکی از ویژگی‌های نظام ایلی و اجتماعات با ساختار طایفه‌ای و عشیره‌ای معمولاً خویشاوند‌گرایی است. معمولاً ناهمگنی د‌ر طایفه گرایی و تنوعات جغرافیایی از انسجام ملی د‌ولت می‌کاهد‌. به همین د‌لیل پژوهش حاضر با هد‌ف ارزیابی نقش طایفه گرایی د‌ر احساس امنیت اجتماعی شهروند‌ان شهر ایذه انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع کاربرد‌ی-نظری ...  بیشتر

مقایسه کارآیی روش های پارامتریک و ناپارامتریک در طبقه بندی پوشش اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 (مطالعه موردی: بخشی از شهرستان دزفول)

علی شجاعیان؛ صادق مختاری چلچه؛ لیلا کشتکار؛ اسماعیل سلیمانی راد

دوره 24، شماره 93 ، خرداد 1394، ، صفحه 53-64

https://doi.org/10.22131/sepehr.2015.14007

چکیده
  امروزه داده‌‌های سنجش از دور قادر به ارائه جدیدترین اطلاعات برای مطالعه پوشش زمین و کاربری‌‌های اراضی می‌‌باشند. این تصاویر به دلیل ارائه اطلاعات به هنگام، تنوع اشکال، رقومی بودن و امکان پردازش در تهیه نقشه‌‌های کاربری از اهمیت بالایی برخوردارند. مشخص کردن پوشش اراضی کمک شایانی به مدیران مناطق جهت تصمیم‌گیری می‌‌کند. در این ...  بیشتر

کاربرد تصاویر ماهواره ای در تشخیص تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل ماتریس ضرب کاربری ها (مطالعه موردی: منطقه دزفول)

علی شجاعیان

دوره 22، شماره 86 ، خرداد 1392، ، صفحه 55-62

چکیده
  آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شامل کاربرد مجموعه داده‌های چند زمانه به منظور مشخص نمودن مناطقی است که کاربری و پوشش زمینی آنها در تاریخ‌های مختلف تصویربرداری تغییراتی داشته‌اند. از روش‌­های نوین در این زمینه بکارگیری سنجش از دور بعنوان ابزاری تکرارپذیر، مقرون به صرفه و در دسترس است. به همین منظور به بررسی تغییرات کاربری اراضی ...  بیشتر