سیاست داوری 

در نشریه  اطلاعات جغرافیایی (سپهر) برای داوری مقالات از فرآیند داوری دوسو ناشناس استفاده می­ شود.  همه مقالات ارسالی به وسیلۀ نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و سپس پس از تأیید اولیه در هیأت تحریریه، توسط داوران مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. 

 

فرایند پذیرش مقالات در نشریه اطلاعات جغرافیایی(سپهر)

در سامانه نشریه علمی پژوهشی اطلاعات جغرافیایی« سپهر» از زمان دریافت تا زمان چاپ و انتشار(یا عدم پذیرش و ردّ) مقاله، مراحل زیر به ترتیب طی می شوند:

نخست مرحله بررسی اوّلیه؛ به مدت یک هفته

در این مرحله، مقاله ای که از طریق سامانه نشریه دریافت شده است، مورد ارزیابی اوّلیه قرار می گیرد و چنانچه تمامی ضوابط و شرایط نشریه (از جمله: رویکرد علمی پژوهشی، مطابقت با محورهای موضوعی، نحوه تدوین و رعایت ساختار، فایل های مورد نیاز و ... که در صفحه اصلی سامانه نشریه و راهنمای نویسندگان اعلام شده اند) در تدوین آن مورد توجه قرار گرفته و رعایت شده باشند، پس از انتخاب داوران مناسب، توسط اعضای هیئت تحریریه وارد مرحله دوّم (داوری مقاله) می شود.

توضیحات : در صورت عدم رعایت ضوابط و شرایط نشریه توسط نویسنده/ نویسندگان، یک از دو حالت برای مقاله متصور است:

                 - عدم پذیرش و عودت مقاله به نویسنده مسئول؛

                 - بازگشت دادن مقاله به نویسنده مسئول، برای انجام اصلاحات اولیه و تکمیل نواقص و سپس ارسال مجدد.

دوّم مرحله داوری (ارزیابی مقاله توسط اساتید داور) ؛ به مدت سه ماه

مقاله ای که در مرحله نخست مورد تأیید قرار گرفته است، برای داوری و ارزیابی علمی توسط حداقل دو داور واجد شرایط ارسال می شود. (ویژگی های داوران مقالات در سامانه نشریه اعلام شده است).

بازخورد نتیجه داوری، به یکی از سه حالت زیر حضور نویسنده مسئول اعلام خواهد شد:

1 – مقاله طبق نظر داوران و اعضای هیئت تحریریه، بدون انجام اصلاحات قابل انتشار است و در نوبت انتشار قرار می گیرد؛

2 – پذیرش مقاله مشروط به انجام اصلاحات است و به منظور بازنگری، به انضمام نظرات داوران و اعضای هیئت تحریریه برای نویسنده مسئول ارسال می شود(در این حالت، مقاله وارد مرحلة سوم فرآیند خواهد شد)؛

3 – عدم پذیرش و غیرقابل انتشار بودن مقاله، بنا به نظر داوران و اعضای هیئت تحریریه(مقاله از سیر مراحل بررسی خارج می شود).

سوّم مرحله انجام اصلاحات (بازنگری مقاله توسط نویسنده/نویسندگان)؛ به مدّت پانزده روز

در این مرحله، مقاله ای که به منظور انجام اصلاحات، برای نویسنده مسئول ارسال شده است، حداکثر ظرف مدّت 15 روز  توسط « نویسنده/نویسندگان » مورد بازنگری قرار گرفته و برای ارزیابی مجدد به سامانه نشریه ارسال می شود.

توضیحات :     - در صورت نیاز به فرصت بیشتر برای بازنگری، مدّت زمان 15 روزه قابل تمدید است؛

                            - چنانچه نویسندگان اعتقادی به انجام اصلاحات مقاله نداشته باشند، ضرورت دارد ادلّة کامل علمی را برای داوران و هیئت علمی ارائه نمایند؛

                            - مرحله سوّم ممکن است به دفعات - تا زمانی که محتوای مقاله بطور کامل مورد قبول داوران و هیئت تحریریه قرار می گیرد - تکرار شود.

چهارم مرحله پذیرش نهایی و « انتشار/چاپ » مقاله

پس از تأیید مقاله توسط داوران و هیئت تحریریه، مراتب طیّ نامه ای به اطلاع « صاحب/صاحبان» اثر رسیده و مقاله در نوبت انتشار قرار می گیرد.