نشریه علمی - پژوهشی « اطلاعات جغرافیایی(سپهر)» در دومین جشنواره دانش و پژوهش امام علی علیه السلام(شهریور 1398) موفق به کسب رتبه اول گردید.

نشریه ی علمی - پژوهشی « اطلاعات جغرافیایی(سپهر، در دومین جشنواره دانش و پژوهش (شهریور 1398) موفق به اخذ رتبه اوّل گردید.

لازم به یادآوری است که اولین جشنواره دانش و پژوهش امام علی علیه السلام در آذر ماه1395 برگزار گردیده بود که در آن جشنواره نیز نشریه ی علمی - پژوهشی « اطلاعات جغرافیایی(سپهر،حائز رتبه اول اعلام شد.