- مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی باشد و قبلاً در نشریۀ دیگری اعم از داخلی یا خارجی، یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده یا همزمان برای نشریۀ دیگری ارسال نشده باشد.  

- مقاله، ضرورتاً می بایست در فرمت علمی - پژوهشی،مطابق آنچه در بخش راهنمای نویسندگان (راهنمای تنظیم مقاله) درج شده، با انشای روان و از نظر دستور زبان و آئین نگارش خالی از اشکال باشد.

- قبل از اقدام به ارسال مقاله، بخش راهنمای نویسندگان حتماً مطالعه شود.

- تکمیل و امضای تعهد نامه (نامه به سردبیر) توسط کلیه نویسندگان الزامی می باشد.(تصویر اسکن شدۀ نامه با امضای کلیه نویسندگان به پیوست مقاله ارسال گردد)

- تکمیل و امضای فرم تعارض منافع توسط نویسنده مسئول الزامی می باشد.(تصویر اسکن شدۀ نامه با امضای نویسنده مسئول به پیوست مقاله ارسال گردد)

- مسئولیت علمی مقاله ارسالی می بایست به عهده یکی از اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها یا اساتید راهنما باشد.

- یکی از فایل هایی که الزامی است نویسندگان در هنگام ارسال مقاله به سامانه ی این نشریه ارائه نمایند، گزارش مشابه یابِ « همیاب» مبنی بر عدم مشابهت مقاله ی ارسالی با مقالات انتشار یافته (به هر شکل) می باشد.

- مجله در انتشار مقالات با نویسندگان تکراری در یک دوره، محدودیت دارد و اینگونه  مقالات در صورت پذیرفته شدن نیز به ناچار با تأخیر منتشر خواهند شد.