تفاهم نامه علمی نشریه علمی - پژوهشی «اطلاعات جغرافیایی(سپهر)» با انجمن علمی سامانه های اطلاعات مکانی ایران

سردبیر و مدیر مسئول نشریه علمی - پژوهشی «اطلاعات جغرافیایی(سپهر)»، با انجمن علمی سامانه های اطلاعات مکانی ایران، تفاهم نامه ای جهت همکاری های علمی امضاء نمود.