اهداف نشریه اطلاعات جغرافیایی سپهر

1 - برقراری شرایط مناسب تبادل دانش و دستاوردهای علمی - پژوهشی بین اساتید ، دانشجویان و متخصصان علوم ژئوماتیک و جغرافیا

2 - ارتقاء مستمر دانش فنی و کیفیت تولیدات و خدمات و فراهم ساختن فضای نوآوری و خلاقیت

3 - ایجاد شرایط مناسب آموزش حین خدمت کارکنان و کاربران علوم ژئوماتیک و جغرافیا

4 - آئینه تلاش ها و خلاقیت ها به منظور هم افزایی در حوزه پژوهش و تحقیقات علوم ژئوماتیک و جغرافیا

5 - اطلاع رسانی تخصصی علوم ژئوماتیک و معرفی توانمندی ها ی علمی - فنی و دستاوردهای نوین ملّی

 


محورهای موضوعی نشریه

1 - تولید داده های جغرافیایی؛

  • سنجش از دور
  • نقشه برداری
  • ژئودزی
  • هیدروگرافی
  • ثقل سنجی
  • عکسبرداری هوایی
  • مدل سازی

2 - پردازش و تحلیل اطلاعات جغرافیایی؛

  • سامانه های اطلاعات مکانی(GIS)
  • علوم جغرافیایی با روش سامانه اطلاعات جغرافیایی در:

                    - آمایش سرزمین، آمایش پایدار شهری

                    - جغرافیای نظامی و انتظامی و آمایش پایدار مناطق مرزی