دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
برآورد آب معادل برف در استان کرمان جهت مدیریت منابع آب با استفاده از داده های سنجش از دور مایکروویو غیر فعال به روش شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک های رگرسیون چندگانه

یاسر امینی؛ عباس علیپور؛ سید مصطفی هاشمی؛ سجاد باقری

دوره 26، شماره 102 ، شهریور 1396، ، صفحه 67-80

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.27457

چکیده
  پوشش برف معرف میزان آب ذخیره‌شده است و درنتیجه آب حاصل از ذوب برف نقش مهمی را درایجاد رواناب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی در حوضه‌های آبریز کشور ایفا می‌کند. آشکارسازی و تعیین ویژگی‌های مختلف برف و یخ با استفاده از داده‌های سنجش‌ازدور، که در هیدرولوژی کاربرد وسیعی دارد، روش نوینی را در به دست آوردن پارامترهای مورد نیاز هیدرولوژی ...  بیشتر