دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسی تغییرات تابش کلّ دریافتی سطح زمین(TSR) در اقلیم نیمه خشک با استفاده از داده های اصلاح شده ی ایستگاه های زمینی - مطالعه موردی: ایستگاه های تابش سنجی تبریز و کرمانشاه

احسان مدیری؛ غلامعلی کمالی؛ سهراب حجام

دوره 22، شماره 88 ، بهمن 1392، ، صفحه 75-80

چکیده
  تابش خورشیدی (Rs)، یکی از مهمترین پارامترهای تأثیرگذار در توازن حرارتی جوّ - زمین است و اساس بیشتر مطالعات اقلیمی را شکل می‌دهد. چرا که فرآیند تبخیر و تعرق به وسیله میزان انرژی در دسترس برای تبخیر آب تعیین می‌شود و از آنجایی که بیشتر انرژی سطح زمین از خورشید تأمین می‌گردد، تأثیر تابش خورشیدی در تبخیر و تعرق، جنبه‌ا‌ی است که بسیار مورد ...  بیشتر