دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بهبود تخمین ارتفاع جنگل به کمک بهینه سازی ماتریس پراکنش به روش تغییر پایه پلاریزاسیون مطالعه موردی: جنگل های شمالی سوئد

سیده سمیرا حسینی؛ حمید عبادی؛ یاسر مقصودی مهرانی

دوره 26، شماره 101 ، خرداد 1396، ، صفحه 33-44

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.25724

چکیده
  در دهه‌های اخیر توجه زیادی به تخمین زیست توده جنگلی شده است. تهیه نقشه‌های جامع و صحیح از زیست توده جنگلی جهت مدل کردن چرخه کربن جهانی و کاهش گازهای گلخانه‌ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. روش‌های قدیمی برای تخمین زیست توده براساس مقادیر بازپراکنش‌ها به کمک آنالیزهای رگرسیون صورت می‌پذیرفت. مشکل اصلی این روش‌ها، سطح اشباع ...  بیشتر