دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
راهبردهای بازاریابی و برندسازی توریسم حلال در کشورهای اسلامی

رحیم سروری؛ شراره نورانی

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 86-90

چکیده
  یکی از مسائل اساسی ما در زمینه توریسم این است که به رغم وجود ظرفیت‌های فراوان در زمینه‌های مختلف گردشگری، چرا هنوز از جایگاه بایسته برخوردار نیستیم؟ یک پاسخ به این سوال را می‌توان از منظر برندسازی و بازاریابی بررسی کرد. در واقع می‌توان گفت که ورود ما به عرصه گردشگری همراه با یکسری اصول مورد توافق تمامی ذی‌نفعان عرصه‌های سیاستگزاری، ...  بیشتر