دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحول ژئومورفولوژى بوتونیر بالخلى در جنوب غربى شهر اردبیل

عقیل مددی

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، ، صفحه 85-87

چکیده
  رودخانه بالخلى که با جهت جنوب غربى- شمال شرقى از توده آتشفشانى سبلان سرچشمه گرفته و از وسط شهر اردبیل مى‌گذرد در مسیر خود در جنوب غربى شهر اردبیل از یک منطقه چین خورده عبور مى‌نماید. محور این چین خوردگى تقریباً شمالى- جنوبى مى‌باشد، و رودخانه محور چین خوردگى را بصورت مورب قطع مى‌نماید. عبور رودخانه بالخلى در طى حدود 2 میلیون سال در ...  بیشتر