دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسى عوامل مؤثر بر فرسایش خندقى استان قم مطالعه موردى (حوضه راهجرد)

محمد عباسی

دوره 17، شماره 66 ، مرداد 1387، ، صفحه 32-34

چکیده
  فرسایش خندقى از جمله انواع فرسایش آبى و تشدید شونده است که رخداد و گسترش آن موجب تغییرات بارز در منظر پسرفت اراضى و تخریب محیط زیست مى‏ شود. با توجه به تنوع و میزان تأثیر عوامل مختلف در شکل ‏گیرى و گسترش فرسایش خندقى که از نقطه‏ اى به نقطه ‏اى دیگر نوع و میزان تأثیر آن تغییر مى ‏کند و به منظور شناسایى مهم‏ترین عوامل مشارکت کننده ...  بیشتر