دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارزیابی و پهنه بندی ژئوسایت های گردشگری در شرق استان کردستان مطالعه موردی: شهرستان های قروه و بیجار

مهران مقصودی؛ حمید گنجائیان؛ لیلا گروسی؛ انور مرادی

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، ، صفحه 133-148

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33566

چکیده
  با توجه به جایگاه و اهمیت ژئوتوریسم در توسعه مناطق، در پژوهش حاضر20 ژئوسایت از دو شهرستان واقع در شرق استان کردستان (شهرستان  های قروه و بیجار) انتخاب شده و مورد ارزیابی قرار گرفته  اند. این تحقیق از نوع کاربردی و بر مبنای روش  های توصیفی- تحلیلی و نرم  افزاری استوار است. ب همنظور ارزیابی ژئوسای ت ها از دو روش کامنسکو و فاسیلاس ...  بیشتر

مکانیابی توسعه ی شهری با منطق فازی و ترکیب خطی وزنی و تکنیک تصمیم گیری فرایند تحلیل شبکه ای - مطالعه ی موردی: شهرستان کاشان

بهاره حاجی زاده وادقانی؛ جهانبخش بالیست؛ سعید کریمی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، ، صفحه 219-232

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31496

چکیده
  ازتبعات رشد جمعیت در ایران وسعت‌‌یافتن سطوح انواع کاربری‌‌های شهری و مسکونی و صنعتی می‌باشد که به ضرر اراضی کشاوررزی است. فرآیند مکان‌یابی مناسب برای تخصیص زمین به کاربری‌های مناسب، تلاشی است برای ایجاد چارچوبی که طی آن بتوان برای رسیدن به راه‌حل بهینه اقدام کرد. هدف از انجام این پژوهش یافتن چهارچوبی مناسب و علمی برای شناسایی ...  بیشتر