نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارای تمرکز بیش از اندازه در چند نقطه معدود شهری هستند. چنین وضعیتی به مشکلات زیادی منجر می شود. در این کشورها، کیفیت زندگی مردم دستخوش نابرابری های منطقه ای عظیمی است که در بسیاری موارد، به سرعت در حال افزایش است. مشکلات زیست محیطی یکی از اساسی ترین مسائل شهرهای امروزی و حاصل تعارض و تقابل آن ها با محیط طبیعی است. نتیجه ی این روند عدم تعادل و ناسازگاری میان انسان و طبیعت و به هم خوردن روابط اکوسیستم خواهد بود. هدف این تحقیق شناسایی متغیرهای توسعه پایدار زیست محیطی و ارزیابی توان پایداری در شهرستان های استان خوزستان می باشد.پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش بررسی توصیفی- تحلیلی می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد شهرستان های ایذه، دزفول، اندیمشک، لالی و مسجدسلیمان بالاتر از دیگر شهرستان ها در توسعه زیست محیطی در استان خوزستان قرار دارند. همچنین نتایج آزمون های آماری نشان دهنده برتری شمال استان بر جنوب آن از نظر توسعه زیست محیطی می باشد. اما بین شرق و غرب استان با وجود برتری نسبی شرق استان بر غرب آن تفاوت محسوسی وجود ندارد. نتایج بررسی ضریب همبستگی پیرسون هم گویای رابطه و همبستگی معنادار بین توسعه زیست محیطی و میزان جمعیت شهرستان ها و نرخ شهرنشینی آ نها نم یباشد. یعنی اینکه ارتباط معناداری بین میزان جمعیت و نرخ شهرنشینی با توسعه زیست محیطی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Sustainability of Environmental Development using Statistical Tests In the cities of Khuzestan border province

نویسندگان [English]

  • Saeid Maleki 1
  • Reza Ahmadi 1
  • Sajad Monfared 1
  • Mohammad Matougi 2

چکیده [English]

Many developing countries are over-concentrated in a few urban areas. Such a situation leads to many problems. In this countries, the quality of people's is experiencing huge regional inequalities which are increasing rapidly in many cases. Environmental problems are one of the most fundamental issues in modern cities and are the result of conflict and confrontation with the natural environment. The result of this process will be the imbalance and incompatibility between man and nature and the collapse of the ecosystem relationship. The purpose of this research is to identify the variables of sustainable environmental development and assessment of sustainability in the cities of Khuzestan province. This is an applied and descriptive- analytical method research. The results of the research show that the cities of Izeh, Dezful, Andimeshk,Lali and MasjedSoleiman are at a higher level than other cities in terms of environmental development in khuzestan province. Also, the results of statistical tests indicate the superiority of the North of province to its south in terms of environmental development. However, there is no sensible difference between the east and west of the province despite the relative superiority of the east of the province to the west. The results of the Pearson correlation coefficient show that there is no meaningfulcorrelation between environmental development and population size of the cities and their Urbanization rate. This means that, there is no meaningful relationship between population size and urbanization rate with environmental development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • development
  • Sustainable development
  • Environmental Development
  • Khuzestan border province
1- افتخاری، عبدالرضا رکن‌الدین؛ (1383 )؛ «چشم‌انداز توسعه پایدار شهر تهران» ، تهران. ،همایش علمی – کاربردی توسعه محله‌ای.
2- بارو، سی.جی؛ (1376 )؛ «توسعه پایدار: مفهوم، ارزش و عمل» ، ترجمه سیدعلی بدری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 44 ، مشهد.
3- بدری و افتخاری، سیدعلی و عبدالرضا رکن‌الدین؛ (1382)؛ «ارزیابی پایداری: مفهوم و روش» ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 69.
4- پور اصغر سنگاچین و زحمت‌کش ممتاز، فرزام و جواد؛ (1387)؛ «ارزیابی راهبردی محیطی زیستی رهیافتی جهت ارتقای شاخص‌های توسعه پایدار در ایران»، نشریه علمی محیط و توسعه، شماره2.
5- پیران، پرویز؛ (1387)؛ عملکردهای شهری در ایران،  در دانشنامه دایره المعارف بزرگ اسلامی.
6- رادکلیف م.؛ (1373)؛ توسعه پایدار، ترجمه حسین نیر؛ انتشارات مرکز مطالعات برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی ، وزارت کشاورزی.
7- رهنمایی، محمدتقی؛(1378)؛ مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی: جغرافیا، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، تهران.
8- زبردست، اسفندیار؛(1383)؛ اندازه شهر، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، تهران.
9- سالنامه آماری استان خوزستان؛ (1390).
10- سلامی، رضا؛ (1376)؛«بررسی اجمالی توسعه پایدار» ، نشریه رهیافت، شماره 17.
11- شیعه، اسماعیل؛ (1387)؛ عملکردهای شهری در ایران،  در دانشنامه دایره المعارف بزرگ اسلامی.
12- صرافی، مظفر؛ (1375)؛ «توسعه پایدار ومسؤلیت برنامه ریزان شهری»، معماری و شهرسازی، شماره 35.
13- قرخلو و حسینی؛ مهدی و سیدهادی؛ (1385)؛ «شاخص های توسعه پایدار شهری»، نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره 8، صفحات157 تا 177 .
14- کوچکی ع.، دهقانیان س.، کلاهی اهری ع.؛ (1377)؛ دنیای بیکران: اقتصاد، محیط زیست و توسعه پایدار، چ 1، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
15- مجتهدزاده، غلامحسین؛ (1377)؛ برنامه ریزی شهری در ایران ، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
16- مطوف، شریف؛(1379)؛ «نقش فرهنگ ، مشارکت و محیط زیست در توسعه پایدار منطقه ای»، فصلنامه پژوهش، شماره 2.
17- مفیدی شمیرانی و افتخاری مقدم، سید مجید و علی؛ (1388)؛ «توسعه پایدار شهری، دیدگاه‌ها و اصول اجرایی آن در کشورهای در حال توسعه»، فصلنامه ساخت شهر، شماره 12- صفحات 15 تا 25.
18- مؤمنی و جعفرنژاد و صادقی، منصور و احمد و شکوفه؛ (1390)؛ «جایابی بهینه مراکز توزیع در فرآیند بازاریابی با استفاده از روشهای ریاضی»، نشریه مدیریت صنعتی، شماره 6، تهران، 148-129.
19- مهشواری، ش؛ (1378)؛ توسعه پایدار و مدیریت دولتی در هند؛ مدیریت توسعه، مجموعه نهم،  انتشارت مرکز آموزش مدیریت دولتی.
20- نقی‌زاده، محمد؛ (1379)؛ فرهنگ اسلامی و توسعه پایدار شهری»، فصلنامه مدیریت شهری ،سال1، شماره1.
21- Diamantini, C. and Zanon, B.(2000):  Planning the urban sustainable development The case of the plan for the province of Trenton, Italy. Environmental Impact Assessment.Rev. Vol.20.                                                                                                             
22- Elkin., Maclaren, D., and Hillman, M (2001): Reviving the city: towards sustainable urban development. Friends of the Earth. London.
23- Henri J & Journeault M(2008)  Environmental performance indicators: An empirical study of Canadian manufacturing firms, Journal of Environmental Management, 87, PP.165-176.
24- Hosseinzadeh, SR, (2004) Environmental crises in Metropolises of Iran. Sustainable city book. Wit Press. England.
25- Kirkpatrick C.& et. Al(2001) Development of criteria to assess the effectiveness of national strategies for sustainable development ; Institute for Development.
26- Laurini, Robert(2002).-Information Systems for Urban Planning-A Hypermedia Cooperative Approach, Routledge, New York .
27- OECD;(2001) The DAC guidelines, strategies for sustainable developmen.  
28- Pope, J., (2004), Conceptualizing sustainability assessment, Environmental Impact Assessment Review, 24, PP. 595 - 616.
29- UN(2001) Guidance in preparing national sustainable development strategies; Revised Draft , New York. Policy and Management; University of Manchester.