نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری

چکیده

گردشگری روستایی از جمله انواع گردشگری است که هر روز مشتاقان بیشتری می یابد و انتظار می رود نقاط روستایی در آینده به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری تبدیل شوند.موضوعی که بسیاری از کشورها از این طریق توانسته اند وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود را بهبود بخشند. از این رو در مطالعه حاضر با استفاده از تکنیک SWOT شاخص های مؤثر در توسعه گردشگری پایدار براساس مشاهدات میدانی، نظرسنجی از کارشناسان، متخصصین در امر توسعه روستایی و گردشگری،مورد مطالعه، ارزیابی و سنجش قرار گرفته است.نتایج حاصل نشان می دهد از بین شاخص های مورد مطالعه وجود جاذبه منحصر به فرد گردشگری از نظر نوع مسکن و معماری در روستای هدف به عنوان مهمترین نقطه قوت، شاخص کمبود و نامناسب بودن اقامتگاه ها و مکان های سکونتی برای گردشگران به عنوان مهمترین نقطه ضعف و شاخص تخریب محیط به عنوان یک تهدید در امر توسعه گردشگری پایدارروستای مورد مطالعه(ابیانه)است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Achieving Sustainable Tourism Development Using SWOT Technique (Case study: The Village Of ABYANEH)

نویسنده [English]

  • Bahman Karegar

چکیده [English]

Rural tourism is one of the tourism types that attracts more enthusiasts every day andIt is expected that the rural areas to become one of the most important tourist destinations in the future, an issue that many countries have managed to improve their social and economic conditions.
Therefore, by using  SWOT analysis (matrix) in this study, effective indices in the development of sustainable tourism based on field observations, opinions of experts involved in rural development and tourism have been studied and evaluated.
The results show that among the studied indices, the existence of unique tourism attraction in terms of housing and architecture in the target village is considered as the most important point of strength, the index of shortage and inappropriateness of residences and residential places for tourists as the most important weakness, and the index of environmental destruction as a threat to the sustainable tourism development of the village studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Village Development
  • SWOT Matrix
  • the Village of ABYANEH
1- ارشدی ابیانه، علی‌اکبر؛ (1383)؛ جغرافیای ابیانه، انتشارات مرسل.
2- ازکیا، مصطفی؛ (1374)؛ مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی توسعه روستایی ایران، انتشارات اطلاعات، چاپ سوم، تهران.
3- افتخاری و مهدوی، عبدالرضا رکن‌الدین و داوود؛ (1385)؛ راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده ازمدل لواسان کوچک) مدرس دوره دهم شماره دوم پیاپی(45).
4- بارو، سی .جی؛ (1376)؛ توسعه پایدار: مفهوم، ارزش و عمل، ترجمه سید بدری، فصلنامه تحقیقات جغرافیای، شماره پیاپی 44.
5- خوانساری، ابیانه، زین‌العابدین؛ (1378)؛ ابیانه و فرهنگ مردم آن، تهران: انتشارات گنجینه هنر.
6- راست قلم، خاتون آبادی، مهدی، سید احمد: سنجش ارکان چهارگانه گردشگری روستایی با استفاده از تکنیکswot مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان چهار محال وبختیاری، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد 25شماره 3پاییز90.
7- روزبهان، محمود؛ (1371)؛ مبانی توسعه اقتصادی، انتشارات تابان، جلد اول، چاپ اول، تهران.
8- رضوانی، محمدرضا؛ (1387)؛ توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، انتشارات دانشگاه تهران.
9- زاهدی، شمس‌السادات؛ (1386)؛ توسعة پایدار، انتشارات سمت،تهران.
10- زمانی پور، اسداله؛ (1379)؛ ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ دوم.
11-غفاری، رامین؛ (1386)؛ گردشگری و توسعه پایدار شهری - سپهر، دوره شانزدهم شماره66.
12- غفاری، رامین ، ترکی هرچگانی، معصومه؛ (1388)؛ نقش گردشگری در توسعه اجتماعی - اقتصادی مناطق روستایی استان چهارمحال وبختیاری: مطالعه موردی بخش سامان فصلنامه روستا وتوسعه سال دوازدهم شماره2 صفحه114.
13-کارگر، بهمن؛ (1386)؛ توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
14- محسنی، رضا؛ (1388)؛ گردشگری پایدار در ایران: کارکردها، چالش‌ها وراهکارها، مجله علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، سال نهم، شماره ی 28،صفحات 171-149.
15-ویلیامز، استفان؛ (1390)؛ جغرافیای گردشگری، ترجمه  محمود ضیایی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ سوم.
16- world tourism organization)1995 ( tourism to the year 2000: Qualitative aspectS effecting Global tourism growth- A discussion paper. Madrid: Author.
17- http://www.Tebyan.zn.ir/Turism.htm/
18- http://www.ichto.ir
19- ttp://fa.wikipedia.orgh