نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد چالوس

2 دانشگاه پیام نور، مرکز تنکابن

چکیده

افزایش روزمره تولید مواد زاید شهری یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده سلامت محیط زیست جهانی میباشد. در حال حاضر دفن مواد زاید شهری عمدترین روش دفع در بسیاری از کشورها از جمله ایران است. نوع تحقیق توسعهای و کاربردیوروشبررسیآنتوصیفی و تحلیلیاست.در این تحقیق از نرم افزارهای SPSSو 10 وARC/GISجهت تحلیلهای مکانی و آماری استفاده گردیده است. گردآوری اطلاعات در این پژوهش بصورت کتابخانهای شامل : منابع کتابها و فیش برداری و استفاده از مقالات شبکه اینترنت، سیمنارها و پایاننامهها بوده است. هدف اینمقاله،تعیین مکانمناسببرایدفنموادزائدشهریدر شهرستان تنکابناست. در فرایندمکایابیاراضیمناسب برایمحلدفنموادزائد،9 لایه اطلاعاتی شامل لایههای فاصله از مناطق شهری و روستایی، سطح آبهای زیرزمینی،فاصله از رودخانه، کاربری اراضی، نوع خاک،بارش،فاصله از راههای ارتباطی،کاربری اراضی و شیب کلاسبندی شده، با استفاده از فرایندهم پوشانی و استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)  با استخراج وزنهای مؤثر در عملیات مکان یابی به کار گرفته شد. بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش، 12/34 هکتار از مساحت کل شهرستان تنکابن دارای اهمیت فوق العاده قوی میباشدکه 12/0 درصد منطقه را در اختیار دارد. همچنین 90/1827 هکتار از مساحت منطقه اهمیت خیلی قوی دارد که 95/6 درصد از منطقه را در اختیار دارد. این درحالی است که 82/9904 هکتار از مساحت منطقه دارای اولویت کم اهمیت است که 70/37 درصد منطقه و اهمیت متوسط با 63/7233 هکتار حدود 53/27 درصد منطقه را در اختیار دارد. منطقه دارای اهمیت قوی با مساحت 35/7267 هکتار و 66/27 درصد و منطقه خیلی قوی با مساحت 90/1827 و 95/6 درصد، جهت پیشنهاد محل دفن موادزائد جامدشهری مورد توجه قرار گرفتهاند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimal Location of municipal solid waste materials landfillusing AHPmodeland GIS (Case study: Tonekaboncity)

نویسندگان [English]

  • Kia Bozorgmehr 1
  • Seyed Yaser Hakimdoost 2
  • Ali Mohammadpour Zeidi 2
  • Zahra Seydi 1

چکیده [English]

Daily increase in the production of municipal waste is one of the most important factors threatening the health of the global environment. At present, burying the municipal waste is the most significant method of waste disposal in many countries, including Iran. The type of the research is developmental and applied, and the method of investigation is descriptive and analytical.In this research, SPSS, 10 and ARC / GIS software were used for spatial and statistical analysis. The information gathering in this research was a library collection consisting of: sources of books and note-taking and the use of Internet articles, seminars and theses.The purpose of this paper is to determine the suitable location for burying municipal waste materials in Tonekabon city. In the process of locating land suitable for landfill, 9 information layers including layers of distance from urban and rural areas, groundwater level, distance from the river, land use, soil type, rainfall, distance from communication routes, land use and classified slope , were used in location operation using the overlapping process and the hierarchical analysis process (AHP) by extracting effective weights.Based on the results obtained in this research, 12.34 hectares of the total area of Tonekabon city is of extremely strong importance, which possess 0.12% of the area. Also, 1827.90 hectares of the area is of very strong significance, which holds 6.95% of the area. This is despite the fact that. 9904.82 ha of the area has a low priority in terms of importance which holds 37.70% of the area with medium importance and 7233.63 hectares of about 27.53% of the area.The region with a strong significance with an area of 7267.37 and 27.66%, and the region with very strong significance with an area of 1827.99 and 6.9%, have been taken into consideration for proposing landfill for the municipal solid waste materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location
  • waste materials
  • GIS
  • AHP Model
  • Tonekaboncity