نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 برنامه ریزی شهری

چکیده

امروزه با رشد شهرنشینی و تحول الگوهای سکونتی شهروندان، کیفیت حضور کودکان در عرصه‌های عمومی و فضاهای تفریحی و تعاملات اجتماعی با گروه‌های هم سن و سال به دلیل کمبود ایمنی این فضاها و افزایش ضریب آسیب‌پذیری در این فضاها تحت تأثیر قرار گرفته و باعث حبس کودکان شهری در محیط خانه شده است و کودک فرصت کمی برای کشف خود و تجربه‌ی محیطی در طبیعت دارد. هدف از این تحقیق ارزیابی عوامل مؤثر در ایمنی فضاهای تفریحی  برای کودکان می‌باشد. محدوده مورد مطالعه این تحقیق محله نیاوران و پارک نیاوران است. جامعه آماری این تحقیق ساکنین محله نیاوران می‌باشد که تعداد 9591  نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد. محاسبات نمونه آماری این تحقیق با استفاده از انحراف معیار و از طریق یکی از روش‌های نمونه‌گیری، به تعداد 95 نفر(حدود یک درصد از کل جامعه آماری) با توزیع پرسشنامه بین پاسخگویان انجام شد. جهت رسیدن به اهداف تحقیق سه سؤال که عبارت بودند از: میزان تأثیر نوع طراحی فضاهای بازی، نوع تجهیزات فضاهای بازی و ویژگی‌های محیطی فضاهای بازی بر ایمنی کودکان تا چه حد می‌باشد؟ طراحی شد و متغیرهای هریک در قالب سوالات با طیف لیکرت در پرسشنامه آورده شد. نتایج نشان داد که نوع طراحی فضاهای بازی در ایمنی کودکان نقش زیادی دارد. در این زمینه متغیرهای زوایای پنهان و ناامن، تمایز زمین بازی، نحوه تجهیز زمین بازی،  نورپردازی، سطح زمین بازی تأثیر بیشتری دارند. همچنین نوع تجهیزات فضاهای بازی و ایمنی وسایل بازی نقش زیادی در ایمنی کودکان دارد. همچنین  ویژگی‌های محیطی فضاهای بازی تاحدودی در ایمنی کودکان نقش دارند. در این خصوص نیزاعتماد به فضاهای بازی، افزایش دید، کاربری‌های فعال حاشیه نقش بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective evaluation of safety of recreational space for children (Case Study: Tehran Niavaran neighborhood)

نویسندگان [English]

  • Esmail Shieh 1
  • Shaghayegh Sharafi 2

1

2

چکیده [English]

Today with the development of urbanism and evolution of the citizen’s residential patterns, the quality of children presence in public arenas and recreational areas, their interaction with groups of children of the same age in these areas have been effected due to security problems and increasing level of vulnerability in these areas. This has resulted in the confinement of children to the house environment, and children have limited opportunity for exploring themselves and experiencing the natural environment.
The present article seeks to investigate effective factors in the security of children recreational areas. Study is performed in Niavaran district and Niavaran Park. Statistical group consists of 9591 residents of Niavaran district. Statistical sample were analyzed using standard deviation, sampling methods, and by distributing questionnaires between 95 people (about 1 percent of statistical group).
Three research questions were proposed: How much does the design of playgrounds, equipment in the play grounds, and its environmental features influence the children security? Variables were included in the questionnaires with Likert spectrum.
Results indicate that the design of play grounds plays an important role in children safety. Variables like hidden and insecure corners, playground distinction, how the playground is equipped, lighting and material used in playground floor are more effective. Moreover, the equipment used in playground and the security of equipment have an important role in children security. Environmental features are also somehow important in children security. In this regard, trusting playground, increasing visibility, and marginal and active land usages have a more significant role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • recreational area
  • Children
  • environmental design
  • Niavaran