نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، گروه جغرافیا

2 دانشگاه پیام نور

3 اقلیم شناسی

چکیده

هوا و اقلیم به همراه سطح ایمنی و وضعیت سیاسی- اجتماعی مقاصد گردشگری، بالاترین سهم و تأثیر را در انتخاب مقاصد گردشگری داراست. در این پژوهش با بکارگیری روش دمای معادل فیزیولوژیک (PET) از عناصر اقلیمی متوسط دمای خشک، رطوبت نسبی، سرعت باد، فشاربخار و میزان ابرناکی پنج ایستگاه همدید استان کردستان طی دوره آماری بیست ساله (2009-1989) استفاده شده است. سپس داده‌‌های مورد نیاز به نرم‌‌افزار RayMan منتقل و نتایج به صورت تقویم‌‌های اقلیمی روزانه استخراج گردید. هدف از این پژوهش شناخت شرایط زمانی اقلیم ‌گردشگری و تأثیرگذاری هر یک از عناصر اقلیمی بر روی ساختار فیزیولوژیک انسان در هر یک از روزهای سال می‌‌باشد. نتایج این بررسی نشان داد که از نظر اقلیمی عمده‌‌ترین محدودیت گردشگری پنج ایستگاه مذکور، وجود تنش‌ سرمایی در اکثر روزهای سال بوده و دوره مطلوب اقلیمی تنها دوره‌‌ی کوتاهی از سال را پوشش داده، به گونه‌‌ای که تعداد روزهای مطبوع اقلیمی در زرینه‌ اوباتو 65 روز، سقز 46 روز ، بیجار 43 روز، قروه 40 روز و درنهایت سنندج 33 روز می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluate the effects of daily changes in the weather Tourism in Kurdistan Using PET

نویسندگان [English]

  • Hooshmand Ataie 1
  • Sadat Hasheminasab 2
  • Marzieh Zarean 3
  • Reyhaneh Heydari 3

چکیده [English]

Weather and climate, along with safety level and political-social situation of tourist attractions have the most influential role and contribution in tourist attractions. In this study, physiologic equivalent temperature (PET) was applied and climatic elements like average dry-bulb temperature, relative humidity, wind speed, steam pressure and cloudiness (cloud amount) were used in 5 synoptic stations in a 20 year time period (1989-2009). Then, data were transferred to RayMan and results were inferred in the form of daily climatic calendars. The present article seeks to understand climatic-tourist conditions and the influence of each climatic elements on the human physiological structure in each days of a year. Results indicate that cold-stress exist in most days of the year which is the most important climatic limitation in these mentioned stations. Desirable climate covers only a short period of year, so that in Zarine-obato 65 days, in Saqez 46 days, in Bijar 43 days, in Qorve 40 days and finally in Sanandaj 33 days have desirable climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism climate
  • PET
  • limitation
  • Kurdistan Province