نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

این مقاله از چشم‌انداز نظریه متأخر ریسک سیستمی اندیشمندان بزرگ اقتصاد سیاسی همانند دیوید هاروی، جیووانی اریگی، جان بلامی فاستر، جوزف استیگلیتز  به مقوله اقتصاد متروپلیتن می‌نگرد که در واقع بستر بالقوه بحران‌های ادواری است. ریسک سیستمی مسبوق به نظریه بحران مازاد انباشتی است که در اقتصاد سیاسی مارکسیستی بحث شده است. اما تفاوت عمده ریسک سیستمی با نظریه مارکسیستی در بستر تحقق آن است. بستر تحقق ریسک سیستمی سرمایه‌داری مالی و اعتباری متأخر است اما بستر نظریه پردازی مازاد انباشت، سرمایه‌داری صنعتی و تولید انبوه فوردیستی بود. گفتمان غالب سیاست شهری موازی با انباشت مازاد، تمرکزگرایی،  دولت رفاه و شهرداری‌گرایی بود در حالی که در ریسک سیستمی بیشتر بر نوعی انتظام فضایی و اجتماعی– اقتصادی پسافوردیستی تأکید می‌شود که بیشتر بر انسجامِ پراکنده ناشی از اتفاق اجتماعات محلی و سیاست شهری متکثر و حکمروایی مطلوب متکی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Systemic risk, Good governance and urban Excess accumulation Metropolitan challenges in the economy (Critique of the free market fundamentalism)

نویسنده [English]

  • Iesa Piri

چکیده [English]

The present article focuses on metropolitan economy which is in fact a potential platform for periodic crisis, from the view point of the recent theory of systematic risk proposed by great scholars of political economy, such as David Harvey, Jivany Origi, John Belami Faster, and Joseph Estiglitz. Systematic risk is informed by accumulated surplus challenge which is discussed in Marxist theory. But the main difference between systematic risk and Marxist theory is in the platform in which it is realized. Systematic risk is realized in modern financial and credit capitalism, while accumulated surplus theory is realized in industrial capitalism and Fordist manufacturing. Dominant debate in urban policy is parallel with accumulated surplus, concentration, prosperity government and municipalism, while systematic risk mainly emphasizes on a kind of spatial, social-economical post Fordist system and scattered consistency caused by local social events and multiplied urban policy and good governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • systematic risk
  • metropolitan
  • financialism of capital
  • bubble
  • good governance