نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره)

چکیده

به موازات رشد روز افزون جمعیت شهری و توسعه فزاینده شهرها، ضرورت ایجاد مراکز خدمات عمومی جدید و تعیین مکان بهینه این مراکز، به شیوه‌ای که همه شهروندان به نحو مؤثر و عادلانه از آن بهره‌مند شوند، آشکارتر شده است. کلان‌شهر تهران، به دلیل افزایش شتابان جمعیت و توسعه افسار گسیخته‌‌ی خود و همچنین به موازات تولید روزافزون خودروها وانواع وسایل نقلیه در این کلانشهر، با مسأله کمبود مکان‌های مناسب برای پارک ایمن خودروهادر مناطق پرتردد مواجه می‌باشد. یکی از رویکردها و راهکارهای حل معضل ترافیک مکانیابی بهینه پارکینگ‌های عمومی است. در این بین، استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و منطق بولین، سیستم‌های مناسبی جهت یافتن بهینه‌ترین مکان به منظور احداث پارکینگ‌های طبقاتی بشمار می‌روند. در این مقاله با در نظر گرفتن پارامترهایی همچون: مراکز جاذب سفر، شبکه‌های دسترسی و معابر شهری، کیفیت ‌بنا، گره های ترافیکی، انواع کاربری‌های مؤثر و.... به بررسی و ارزیابی مکانیابی پارکینگ طبقاتی در منطقه 15تهران اقدام شده است. در وزن دهی به پارامترهای مذکور از مدل تحلیل سلسله مراتبی و در برهم نهاد لایه‌های تولیدی از منطق بولین استفاده شد. پس از اعمال اوزان نهایی بدست آمده از مدل (AHP) و برهم اندازی لایه‌های تولید شده، سایت‌های بهینه جهت مکانیابی پارکینگ‌های طبقاتی در منطقه 15 شهرداری تهران تعیین گردید. در نهایت با توجه به یافته‌های پژوهش و مقتضیات مکانی و زمانی، پیشنهاداتی برای برون رفت از مشکلات جاری ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Locate the best parking class Based on Analytical Hierarchy Process (AHP) and Boolean logic (Case Study: Area 15 Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • Rahim Sarvar
  • Iraj Yahyapoor

چکیده [English]

With increasing growth of urban population and urban development, the necessity of building new public service centers and determining an optimal place for them have become obvious. Due to dramatic increase in population, chaotic development of the city, and increase in the number of vehicles manufactured in the metropolis, Tehran faces a shortage of appropriate places for parking vehicles in crowded areas. Optimal locating of public parking lots is an approach and solution for traffic dilemma. Geographic information systems and Boolean logic are appropriate systems for finding the most optimal place for building Multi-story parking lots. This article investigates and evaluates multi-story parking lots in Tehran 15th district, considering parameters like attractive centers for travelers, access networks and urban passages, quality-structure, traffic junctions, different useful land uses, etc. Analytic hierarchy process (AHP) was used to weight the above mentioned parameters, and Boolean logic was used to overlap produced layers. After applying final weights retrieved from AHP model and overlapping produced layers, optimal sites for locating Multi-story parking lots were determined. Finally, suggestions were proposed according to the results and requirements of time and space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locating
  • Multi-story parking
  • Analytic hierarchy process (AHP)
  • Boolean logic
  • 15th municipality district of Tehran