نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

علوم جغرافیایی به مکان ومردمی که درآن زندگی می‌ کنند می ‌پردازد. به اینکه مکان چطور از مردمی که درآن زندگی می ‌کنند تأثیرمی ‌پذیرد و برآنها تأثیرمی ‌گذارد. جغرافیا پیرامون مکان درمقیاس ‌های مختلف، ازسطح محلی،ملی، منطقه ‌ای تا جهانی می ‌چرخد. بااینحال یک جغرافیدان باید بداند که رابطه بین مردم ومکان به هیچ وجه رابطه ‌ای یک بعدی نیست،این رابطه بخشی ازیک شبکه پیچیده روابط است و مردمی که دراین شبکه هستند باید درباره مسائل مختلفی با درجه اهمیت متفاوت تصمیم ‌گیری کنند. یک جغرافیدان تنها زمانی می ‌تواند از نتیجه این فرایندهای تصمیم ‌گیری اطلاع حاصل کند که بداند این تصمیمات چطور گرفته شدند وعوامل دیگر چه تأثیری بر این تصمیم ‌گیری داشته ‌اند.  امروزه روند فعالیت انسان شرایط ویژه‌ای را برجهان تحمیل کرده که دربسیاری ازموارد به چالش‌های بنیادی درزندگی بشرتبدیل شده است. دراین مقال به اختصار به سه چالش اساسی که پیش روی جغرافیدانان قرار دارد اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Points - challenges geographers

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

چکیده [English]

Geographic sciences address place and people living in it, how it influences people and how it is influenced by them. Geography is about place in different local, national, regional and global scales. Yet, geographers must know that the relation between people and place is not one-dimensional. This relation is part of a complex network. People in this network need to decide about different issues with different degree of importance. Geographers can only learn about the consequence of these decision making processes, if they know how they were made and how other elements have influenced this decision.
Nowadays, the trend of human activities has imposed a particular situation on the world which in many cases has changed into fundamental challenges facing human life. This article refers shortly to three main challenges facing geographers.