نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه تهران

چکیده

توسعه روستا، پایدارترین سیاست و راهبرد در توسعه هر کشور به شمار می‌رود. این سیاست ارتباط تنگاتنگ با نظام فکری و نگرشی دارد و برای نهادینه سازی این سیاست ابزارها و روش‌های مختلفی وجود دارد که سند دار کردن واحد مسکونی و یا به عبارت کلی صدور سند برای املاک در روستا به موازات سایر سیاست‌های توسعه‌ای مناطق روستایی از جمله این روش هاست.
در همین راستا برنامه دوم و سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور سند اماکن روستایی در نظر گرفته است. چرا که زمین در هر حال بستر اصلی گنجینه‌ها و ثروت‌های مادی است و از نظر اقتصادی ارزشمند است و موارد استفاده متعددی برای رفع نیازهای جوامع انسانی (از جمله احداث ساختمان) است. بر این اساس خانه‌ها و اماکن روستایی یکی از منافع سرمایه‌ای جوامع روستایی به شمار می‌آیند که مالک آنها نیازمند است با تکیه بر قانون از نظر حقوقی نسبت به دارایی خود احساس امنیت نماید. از سوی دیگر نیاز به اطلاعات زمین به منزله پایه و زمینه‌ای برای توسعه و کنترل منابع زمین، شناسنامه دار شدن هر واحد آن را در اولویت قرار می‌دهد. (ترشیزیان و اطهاری، 1389، 43)
این تحقیق بر آن است با موشکافی از تجارب و عملکرد کشورهای مختلف و فعالیت‌های صورت گرفته در سند دار کردن واحدهای مسکونی روستایی کشور و آسیب شناسی آنها میزان موفقیت آن را بررسی نماید.  به این منظور تحلیل و ارزیابی آن براساس روش میدانی و موردی در دو نقطه جغرافیایی متفاوت صورت گرفته و نتایج حاصله از آن نیز متفاوت بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of the issuance of title deeds for rural housing in rural development(case study: Ahar & Goldasteh Vilages)

نویسندگان [English]

  • Soheila Irankhah 1
  • Mojtaba Ghadiri Masum 2
  • Masud Mahdavi 2

چکیده [English]

Rural development is the most sustainable policy and development strategy of every country. This policy is closely related with intellectual and attitude system. There are different tools and methods for the institutionalization of this policy. Issuance of ownership document for residential or rural real estate along with other developmental policies in rural areas are among these tools and methods.
In this regard, second, third and fourth economic, social and cultural development programs introduce rural construction as one of their goals, and regard issuance of ownership documents as an executive solution to reach this goal. Ground is full of buried treasures and wealth, so it is economically valuable and satisfies different needs of human society (including construction works).Therefore, houses and places in rural areas are among capital benefits of rural societies and owners need to feel legal safety in regard to their properties. On the other hand, the need for ground-related information is a basis for development and control of land resources, and it prioritizes issuance of ownership document for each unit (Tarshizian & Athari, 2010).
This article seeks to scrutinize different countries’ experiences and performance in issuance of ownership documents for rural residential units and investigates their success rate. To do so, analysis and evaluation were performed in two different geographical points using field and case study, which provided different results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village
  • rural housing
  • issuance of ownership document
  • Village Development
  • Ahar village
  • Gol daste village