نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

شکل گیری خندق ها همواره با فرسایش و تغییر شکل ظاهری زمین همراه است و سبب تولید میزان قابل توجهی رسوب، تخریب اراضی، جاده ها، شبکه های آبیاری و پرشدن سدها می گردد. یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار در بوجود آمدن خندق ها شرایط اقلیمی منطقه است. مقاله حاضر به منظور بررسی وضعیت خندق زایی و فرسایش خندقی در حوضه آبریز رودخانه دیره شهرستان گیلان غرب به عنوان یکی از مراکز عمده تولید کشاورزی در استان کرمانشاه انجام گرفته است. در این راستا از از 5 شاخص اقلیمی بهره گرفته شده است. این 5 شاخص عبارتند از ضریب هیدروترمال، ضریب Ws یا مقدار رطوبت موجود در سازندها، مدل سپاسخواه، مدل آرنولدوز و مدل دوم فورنیه. نتایج محاسبه شده ضریب هیدروترمال و Ws نشان می دهد دارای حساسیت بالا و استعداد بسیار قوی برای خندق زایی است. همچنین میانگین محاسبات سه مدل بعدی که جهت برآورد میزان رسوب تولید شده با استفاده از فاکتورهای اقلیمی صورت پذیرفت نشان داد که میزان فرسایش برای کل حوضه مورد مطالعه 24818/27 تن می باشد که نقشی قابل توجه در خندق زایی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gully erosion in the catchment area of Deira using climate indices

نویسندگان [English]

  • Saied Olfati 1
  • Khadijeh Moradi 2

1

2

چکیده [English]

Gully formation is always accompanied by erosion and land transformation which produce a significant amount of sediment, cause land degradation, destruction of roads and irrigation networks and dam overflow. Climatic situation of the area is one of the most influential elements in formation of gullies. The present article seeks to investigate gully erosion and formation of gullies in Dire basin in Gilan-e gharb which is one of the main agricultural centers of Kermanshah province. In this regard, 5 climatic indicators are applied. These indicators include hydrothermal coefficient, Ws coefficient or the amount of humidity in formations, Sepaskhah model, Arnoldos model, and second model of Fournier. Hydrothermal and Ws coefficients indicate high sensitivity and very high potential in gully formation. Moreover, the other third models which apply climatic factors to estimate the amount of produced sediments indicate that 27.24818 ton erosion has happened across the area. This volume of erosion plays a significant role in gully formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gully erosion
  • Climate indices
  • Kermanshah
  • Deira basin