نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران - دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

زلزله، سالانه خسارت‌های زیادی در کشورهای مختلف به بار می‌آورد و گروه‌های انسانی را از جنبه‌های مختلف مادی و معنوی در معرض آسیب قرار می‌دهد. ایران از نظر میانگین سالانه بیشترین تعداد مطلق جمعیت در معرض خطر زلزله، در جایگاه هفتم آسیا و سیزدهم جهان قرار دارد. در میان نواحی سکونتگاهی کشور، شهرستان قیروکارزین در طول تاریخ، همواره با زلزله‌های ویرانگری رو به رو بوده است. این شرایط، زمینه ساز وقوع قوی‌ترین زمین لرزه‌ها در قیروکارزین شده که تلفات و خسارات بسیار زیادی را بر عرصه‌های شهری و روستایی وارد کرده است. در این ارتباط سیستم اطلاعات مکانی می‌تواند نقش بسزایی در زمینه تعیین مناطق در معرض مخاطره، نحوه توزیع و کیفیت ساختارهای فیزیکی در معرض خطر و تحلیل مشخصات اقتصادی، اجتماعی و جمعیت مواجه با خطر ایفا نمایند. هدف از این مطالعه، شناسایی پهنه‌های امن و ناامن و مکانیابی مناسب برای ایجاد پایگاه‌های مدیریت بحران در شهرستان قیروکارزین می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، اطلاعات مربوط به معیارهای مختلف، مطالعه و به سه دسته متغیرهای طبیعی، متغیرهای کالبدی و متغیرهای نهادی -  مدیریتی تقسیم‌بندی شدند. سپس لایه‌های اطلاعاتی مربوط به معیارهای مختلف به سامانه GIS وارد و بعد از آماده سازی با استفاده از معادله‌ی خطی فازی استاندارد سازی شده، سپس تلفیق نقشه‌ها با استفاده از جمع فازی صورت گرفت. در نهایت پهنه‌های مناسب و نامناسب از جهت خطر پذیری و ایجاد پایگاه‌های مدیریت بحران مشخص و بر پایه یافته‌های این تحقیق، سه روستا با توجه به قابلیت آنها برای ایجاد پایگاه‌های مدیریت بحران در سه سطح متفاوت تعیین شدند تا دهیاری‌ها را در فرایند مدیریت بحران در شهرستان قیروکارزین یاری نمایند و از توانایی سیستم اطلاعات جغرافیایی در جهت پیشبرد اهداف پایگاه‌های مدیریت بحران بهره گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of GIS in the role of local institutions Disaster for rural areas (City Qyrvkarzyn)

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Fatemeh Hoseini 1
  • Mohammad Soleymani 2
  • Farhad Azizpour 2
  • Zahra Porbar 3

چکیده [English]

Annually, earthquake damnify many countries dramatically and damages human communities physically and psychologically. Regarding absolute annual average of people facing earthquake threat, Iran ranks 7th in Asia and 13th in the world. Throughout history, Qiru Karzin city has always faced devastating earthquakes which have resulted in many losses and damages in rural and urban areas. In this regard, spatial information system can play an influential role in identifying areas facing earthquake hazard, their dispersion, the quality of physical structure in danger and analyzing economic, social and demographic features of the area in danger. The present study seeks to identify secure and unsecure zones and find appropriate locations for crisis management bases in Qiru Karzin. To reach this goal, information received from different criteria is studied and classified into three classes of natural variables, physical variables and institutional-management variables. Then, information layers of different criteria are entered into GIS environment and standardized using Fuzzy linear functions. Later, maps are integrated using Fuzzy Plus. Finally, appropriate and inappropriate zones are identified regarding risk taking and construction of crisis management bases. According to the research results, three villages were selected based on their capability for creating crisis management bases in three levels. These villages will aid rural municipalities (Dehyaris) in the process of crisis management in Qiru Karzin and in reaching goals of crisis management bases using geographic information system capabilities .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village
  • Locating
  • crisis management
  • Earthquakes
  • GIS
  • Qirokarzin