نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانشگاه یزد

چکیده

تأثیر عناصر اقلیمی بر محیط‌‌های مسکونی یکی از موضوعات کاربردی آب و هوا شناسی است. در سال‌های اخیر به منظور هماهنگ سازی ساختمان‌‌ها و محیط‌‌های مسکونی با شرایط اقلیمی حاکم بر آن، به دلیل گرانی انرژی در جهان از اهمیت چشمگیری برخوردار بوده است. در این پژوهش از داده‌‌های ساعتی پارامترهای اقلیمی(رطوبت، حداقل دما، حداکثردماو ساعت آفتابی) استفاده شده است. با استفاده از نرم افزارهای Squreone،  Ecotect  تحلیل داده‌ها انجام شد. همچنین، درجه روز، شاخص سازگاری دمایی و شرایط زیست اقلیمی و ساختمانی ایستگاه مهرآباد تهران در رابطه با ساختمان نمونه طراحی شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از محاسبات نشان داد که میزان آسایش اقلیمی در سه ماه فصل زمستان (ژانویه، فوریه و مارس) و هم چنین ماه دسامبر صفر می‌‌باشد. به عبارت دیگر در این چهار ماه تأمین بخشی از شرایط آسایش برای داخل ساختمان بایستی از طریق سیستم‌‌های مکانیکی حاصل شود و بخش دیگر از آن، بایستی با طراحی مناسب اقلیمی ساختمان تأمین شود. مقایسه بین میزان آسایش داخل ساختمان با بیرون آن نشان می‌دهد در ماه مارس بخشی از آسایش اقلیمی به صورت طبیعی فراهم شده است. این موضوع نشان دهنده نقش طراحی درست، جهت کاهش احساس نیاز به سیستم‌های مکانیکی است. همچنین محاسبات حاصل از بررسی میزان شاخص سازگاری دمایی نشان داد که میزان این شاخص در هر سه ناحیه داخلی ساختمان نمونه 94/0 می‌‌باشد که بیانگر وضعیت کاملاً مطلوب برای ساختمان طراحی شده مورد نظر می‌‌باشد. در نهایت  نمودار بیوکلیماتیک تهران استخراج شد، که نشان می‌‌دهد در طول سال تنها 7 درصد آسایش اقلیمی وجود دارد و 93 درصد از کل سال شرایط اقلیمی تهران خارج از منطقه آسایش اقلیمی است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and assessment of day and temperature adjustment index for housing design in harmony with the climate   (Case Study: Tehran Mehrabad station)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hosein Mir Moosavi 1
  • Shahab Shafiei 2
  • Zahra Taghizadeh 2

چکیده [English]

Studying the influence of climatic elements on residential environments is an applied subject in meteorology, which has recently received a significant importance in synchronizing buildings and residential environments with dominant climatic situations due to the high costs of energy. The present study use data collected from different climatic parameters (humidity, minimum temperature, maximum temperature) in an hourly basis. Data was analyzed using Ecotect and One Square software. Moreover, day degree, temperature adaptability index, climatic-environmental situations of the designed building in Mehr-Abad station were investigated. Results indicate that climatic comfort in winter (January, February, and March) and December equals zero. In other words, some of the necessary situations for climatic comfort inside buildings should be achieved using mechanical systems, while others must be achieved by appropriate climatic designing of buildings. Comparing comfort level in and outside of buildings indicates that some of necessary situations for climatic comfort were provided naturally in March. This shows the role of correct designing in reducing the need for mechanical systems. Moreover, temperature adaptability index in different points inside the building indicated 0.94 which shows a completely appropriate situation in the designed building. Finally, Tehran bioclimatic graph was extracted which shows that there is just a 7 percent climatic comfort around the year and Tehran climatic situation is out of comfort range for the other 93 percent of the year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Degree of day
  • Temperature compatibility
  • Design of compatible housing with the climate
  • Mehrabad Tehran
  • Architecture
  • Biophysical