نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

لندفرم یک عارضه زمین یا سیمای زمینی است که تشکیل آن به وسیله فرایندهای طبیعی به صورتی شکل گرفته که می‌توان آن را با عارضه‌های شاخص توصیف و تعریف کرد؛ و در صورت شناسایی، این لندفرم اطلاعاتی درباره ساختار خود به همراه ترکیب، بافت یا یکپارچه بودنش ارائه می‌دهد. وجود انواع لندفرم‌ها و تنوع آنها به طور عمده با تغییر در شکل و موقعیت زمین کنترل می‌شود. بنابراین، طبقه‌بندی و شناسایی مناطق مختلف با توجه به ویژگی‌های مورفومتری آنها ضروری می‌باشد. این پژوهش سعی دارد که به طبقه‌بندی لندفرم‌های مختلف در جنوب شهرستان داراب بپردازد. پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روش‌های کمی، میدانی، نرم‌افزاری و مدل‌سازی است که در آن از روش شاخص موقعیت توپوگرافی ((TPI برای شناسایی و طبقه‌بندی لندفرم‌های منطقه مورد مطالعه استفاده شد. داده‌های ورودی در این مدل شامل شیب، انحنای عرضی، انحنای حداقل و انحنای حداکثر است. نتایج طبقه‌بندی مورفولوژیکی منطقه مورد مطالعه نشان داد که منطقه شامل 10 نوع لندفرم (آبراهه، دره‌های آبراهه‌های میانی، زهکش‌های مرتفع، بالا رود، دره‌های u شکل، دشت‌های کوچک، شیب‌های باز ، شیب‌های بالایی، یال‌های مرتفع، یال‌های شیب میانی، قله کوه) است. بیشترین نوع لندفرم در منطقه مورد مطالعه مربوط به آبراهه ( 19/32 %) و بعد از آن قله‌ها (36/25 %) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

LandformClassificationusing Topographic Position Index (Case study: Southern Darabcity)

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Mokarram 1
  • Saeed Negahban 2

چکیده [English]

Landform is a feature of land or landscape, the establishment of which is formed by natural processes that can be described and defined by index feature, and if detected, the landformprovidesinformation aboutits own structure along with its composition, texture, or integration. The existence of landforms variety and their diversity are mainly controlled by the change inthe shape and the position of the Earth. Therefore, the classification and identification of different areas with regard to their morphological characteristics is essential. This research attempts to classify different landforms in the southern city of Darab. This research is Descriptive-analytical based on quantitative, field, software and modeling methods in which the Topographic Position Index (TPI) method was used for the identification and classification of landforms of the study area. The input data in this model includes slope, transverse curvature, minimum and maximum curvatures. The results of the morphological classification of the study region showed that the region includes 10 types of landform (waterway, valleys of middle waterways, high drains, upstream, u-shaped valleys, small plains, open slopes, upper slopes, elevated ridges, middle slope ridges, mountain peaks). Most of the landform types in the study area are related to the waterways (32/19 %) and then, the peaks (25/36 %).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphology
  • Landform classification
  • the TPI method
  • Topographic Position
  • Darab city