نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گرایش سامانه اطلاعات مکانی، دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 استاد گروه سامانه اطلاعات مکانی، دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

3 دانشیار گروه سامانه اطلاعات مکانی، دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

4 کارشناس ارشد سیستم اطلاعات مکانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

با تجهیز دستگاههای همراه به قابلیتهایی همانند پردازشگرهای قدرتمند و تعبیه سنجندههای متنوع امروزه شاهد وقوع انقلابی عظیم در استفاده از این تجهیزات در تمامی زوایای زندگی بشری میباشیم. با نگاهی گذرا به تاریخچه سامانههای اطلاعات مکانی به روشنی مشخص میشود که انجام تحلیلهای مکانی بلادرنگ همواره یکی از مهمترین دغدغههای این علم بوده است. از طرفی دیگر جمعآوری، مدیریت و ذخیره سازی اطلاعات مکانی و توصیفی از مهمترین مراحل بسیاری از پروژههای اجرایی همانند ساماندهی مشاغل مزاحم شهری به شمار میآید. در بسیاری از پروژههای اجرایی، برطرف نمودن وقفه زمانی بین فرآیند برداشت میدانی اطلاعات و ذخیرهسازی آنها در پایگاه دادههای مرکزی میتواند به انجام تحلیلهای مکانی بلادرنگ و در عین حال بسیار کارآمد بیانجامد. اما استفاده از روشهای سنتی گردآوری، رقومی سازی، مدیریت و ذخیره سازی اطلاعات در بسیاری از پروژههای اجرایی با مشکلات قابل توجهی همانند دشواری حمل فرمهای کاغذی، نقشههای کاغذی، خطاها و اشتباهات اجتناب ناپذیر عوامل انسانی و مهمتر از همه ایجاد فاصله زمانی قابل توجه در فرآیند جمع آوری اطلاعات تا ذخیره سازی رقومی آنها همراه بوده است. این مطالعه سعی در ارائه سامانه ای همراه به منظور ایجاد جایگزینی مناسب برای روشهای سنتی گردآوری و ذخیره سازی اطلاعات مرتبط با مشاغل مزاحم شهر کرمانشاه دارد. در نهایت نیز با انجام آزمونهای آماری بهبود عملکرد این سامانه در مقایسه با روشهای سنتی در چهار منطقه از شهر مورد مطالعه به اثبات رسید. علاوه بر آن، تمایل 92% از کاربران به استفاده از این سامانه در مقایسه با روشهای سنتی، از دیگر معیارهای نشان دهنده موفقیت در نیل به هدف نهایی این مطالعه است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and development of a software system to automatethe process of spatial and non-spatial information gatheringabout nuisance jobs (Case study: Kermanshah city)

نویسندگان [English]

  • Soroush Ojagh 1
  • Ali Asghar Ale sheikh 2
  • Mohammad Reza Malek 3
  • Mohammad Fallah Zezoli 4

1 Ph.D student of GIS, Khaje Nasir Toosi University

2 Professor of GIS, Khaje Nasir Toosi University

3 Associate professor of GIS,Khaje Nasir Toosi University

4 Ms in Rs & GIS, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran

چکیده [English]

Nowadays, we are observing a huge revolution in the use of mobile equipment in all aspects of human life. They greatly facilitate our daily life by their numerous capabilities such as powerful processors and various embedded sensors. Reviewing the history of Geographic Information Science (GIS),one can clearly recognize that real time spatial processes have been the most important concern over the years. On the other hand, data gathering phase is the most time and cost consuming phase in most practical projects. Using traditional way to perform data gathering phase, not only causes some noticeable problems such as: the difficulty of carrying paper maps, inevitable human made mistakes; but also create a deep gap for hitting the main goal of performing a real time spatial process. In this study, by developing a context-aware mobile information system that takes advantage of distributed architecture, we try to deal with those problems. Our ultimate goal is to replace our developed system by traditional methods for gathering spatial and descriptive data about nuisance jobs in Kermanshah, Iran. We assess and compare our system with traditional methods by comparing their results for collected data in 4 districts in a city by different groups of users. Statistical tests prove our developed system has more reliability and efficiency compared with traditional methods. At the end, the tendency of about 92% of user to use our system compared with traditional methods is another measurethat indicates our success in achieving the ultimate goal of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Geospatial Information System (MGIS)
  • context-aware computing
  • nuisance jobs
  • distributed architecture
  • Location Based Services (LBS)
1- آقا طاهر، اجاق، فلاح ززولی، جعفری؛ رضا، سروش، محمد و محسن، 1393، «تحلیل و بررسی رابط‌های کاربری برنامه نویسی متفاوت به منظور نمایش اطلاعات مکانی در تجهیزات همراه»، فصلنامه علمی - پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، دوره 23، شماره 90، 15.
2- اجاق، ملک؛ سروش و محمدرضا، 1391، «بررسی سنجنده‌های موقعیتی و جهتی به منظور بهبود سرویس‌های مکانی توسط دستگاه‌های همراه»، نشریه علمی - ترویجی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، چاپ چهارم، شماره دوم، 19.
3- اجاق و ملک؛ سروش و محمدرضا، 1392، «مدلسازی پرس وجوهای سه‌بعدی مبتنی بر موقعیت و جهت برای ساختمان‌ها»، نشریه علمی - پژوهشی انجمن علمی نقشه‌برداری وژئوماتیک ایران، 12.
4- اجاق، سهامی و ملک؛ سروش، حبیب‌الله و محمد رضا، 1394، «تبیین ابزارهای نمایش اطلاعات به منظور برآورد نیازهای نسل جدید خدمات سامانه‌های اطلاعات مکانی همراه»، نشریه علمی - ترویجی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، 10.
5- انصاری و مرادی؛ حسین و حوریه، 1390، «ارئه مدل فازی به منظور برآورد تبخیر و تعرق مرجع ساعتی با استفاده از حداقل داده‌های هواشناسی»، نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 25، شماره 2، 12.
6- تقوایی و شیخ بیگلو؛ مسعود و  رعنا، 1386، «ساماندهی مشاغل مزاحم شهر اصفهان با بهره‌گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی» (AHP)، نشریه علمی – پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، سال پنجم، شماره 14 و 15، 20.
7- رحمانیان، آخوندزاده، نصر و کدخدازاده؛ سعید،  حمیدرضا، مهدی و زهره‌السادات، «مطالعات مشاغل آلاینده و مزاحم شهری در شهر شیراز»، مرکز مطالعات توسعه و فناوری دانشگاه اصفهان.
8- سعیدنیا، احمد، 1378، کتاب سبز راهنمای شهرداری‌ها ( جلد دوم- کاربری زمین شهری)، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
9- Aanensen, D. M. , Huntley D. M., Feil E. J., al-Own F., Spratt B. G., ,2009 EpiCollect: Linking Smartphones to Web Applications for Epidemiology, Ecology and Community Data Collection, Plus one 4, 9. doi: 10.1371/journal.pone.0006968.
10- Chen, J.C., Chang,  N.B., and Shieh, W.K. 2003. Assessing wastewater reclamation potential by neural network model. Journal of Engineering Application of Artificial Intelligence, 16:149-157.
11-  Devisch O., Veestraeten D., 2013, From Sharing to Experimenting: How Mobile Technologies Are Helping Ordinary Citizens Regain Their Positions as Scientists, Journal of Urban Technology 20 , 76-2:63, doi:10. 1080/10630732.2013.769313. URLhttp://www.tandfonline.com/doi/abs. 10630732,2013, 769313/10, 1080.
12- Donatis, M. D., Bruciatelli, L. , 2006, MAP IT: The GIS software for field mapping with tablet pc, , Computers and Geosciences, 680-5:673, 32 doi: 10.1016/j. cageo.2005.09.003. URL http://linkinghub .elsevier.com/retrieve/pii/S0098300405002001
13- Döner, F., Yomral, T., 2008, Examination and Comparison of Mobile GIS Technology for Real Time Geo-Data Acquisition in the Field, Survey Review 40, 309: 221-234.
14- Freire, C. E. d. A., Painho, M., (2014). Development of a Mobile Mapping Solution for Spatial Data Collection Using Open-Source Technologies.Procedia Technology, 16(0), 481-490. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.protcy.2014.10.115.
15- Green D. R., King S. D., 2004, Pencil Out, Stylus In: Geospatial Technologies Give Coastal Fieldwork a New Dimension, Geography journal 89,1:291- 302.
16- IBM, Creek Watch: Snap a picture. Save a stream. (2010). URL http://www.ibm.com/ smarterplanet/ us/en/water_management/article/creek_watch.html.
17- Jacovides, C. P., 1997, Reply to comment on Statistical procedures for the evaluation of evapotranspiration models. Agricultural water management 3:95-97.
18- Kanhere S. S., 2011, Participatory Sensing: Crowdsourcing Data from Mobile Smartphones in Urban Spaces, 12th International Conference on Mobile Data Management, PP: 3-6,doi:10.1109/MDM.2011.16. URL http://ieeexplore.ieee.org/ lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber= 6068482
19- Kim J., Lee S., Ahn H., Seo D., Lee J., Choi C., 2013, Accuracy evaluation of a smartphone-based technology f or coastal monitoring,Measurement 46, 1:233-248doi:10.1016/j.measurement.2012.06.010. URL http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0263224112002515.
20- Kosmaczewski, A., 2012, Mobile JavaScript Application Development: Bringing Web Programming to Mobile Devices, 1st Edit ion, O ’Reilly Media.
21- Lane, N.D., Miluzzo, E., Hong Lu, Peebles, D., 2010, A survey of mobile phone sensing, I EEE Communications Magazine 48, 9: 140-150, doi: 10.1109/MCOM. 2010,55605980
22- Li, R., 1997, Mobile Mapping: An Emerging Technology for Spatial Data Acquisition, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 63, 9:1085-1092. 
23-Lwin K. K., (2011), Web-based GIS System f or Real-time Field Data Collection Using Personal Mobile P hone, Journal of Geographic Information System 03, 4:382–389.doi:10.4236/jgis. 2011.34037. URLhttp://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/jgis.2011.34037.
24- The Center for Embedded Networked Sensing, What’s Invasive! Community Data Collection (2010). URL http://www.whatsinvasive.org/index.html.
25- Zwarenstein M, Seebregts C, Mathews C, et al. 2009,., Handheld computers for survey and trial data collection in resource-poor settings: Development and evaluation of PDACT, a Palm Pilot interviewing system. Internationaljournal of medical informatics 78 (11) (2009) . 31-721. doi:10.1016/j.ijmedinf.2008.10.006. URL http: / / www.n cbi.nlmnih.gov/pubmed/19157967.