نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان

2 دانشیار گروه مهندسی سیستم اطلاعات مکانی، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

3 استادیار گروه مهندسی سنجش از دور، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان

چکیده

شبکههای توزیع از مهمترین بخشهای خدمات بوده و اصلیترین وظیفه این بخش، تأمین برق مطمئن و پایدار است. مشکلاتی که در خصوص اطلاعات مکان مرجع، مانند عدم دقت، عدم امکان کنترل اطلاعات و عدم دسترسی سریع به اطلاعات وجود دارد، جزء مشکلات فنی به شمار میآیند. پیچیدگی بهنگامسازی اطلاعات، پیچیدگیهای مرتبط با ذخیرهسازی اطلاعات و فرسودگی آنها، از این قاعده مستثنی نیستند. مشکلات فنی موجود و بکار نگرفتن سیستمهای نوین در بحث امدادرسانی، باعث طولانی شدن مدت زمان خاموشی میشوند.
هدف این تحقیق طراحی و پیادهسازی سیستم اطلاعات مکانی بافت آگاه برای ارائه یک سری خدمات مانند مسیریابی، نمایش نقشه و ارائه اطلاعات شبکههای توزیع در حوزه اتفاقات توزیع برق شهری است. شبکههای توزیع برق شهری، از بخشهای مختلف و تجهیزات فراوانی تشکیل شده است. امدادگر با توجه به اطلاعات موجود و در دسترس شبکه، نوع خرابی را تعیین مینماید. نوع خرابی به عنوان بافت محیطی کاربر و موقعیت مکانی خودروی امداد به عنوان بافت موقعیت درنظر گرفته میشوند. بنابراین بافتها در این تحقیق به دو دسته کلی بافت موقعیت و بافت شبکه تقسیمبندی میشوند. در نهایت پیادهسازی و آزمون سیستم بافت آگاه طراحی شده، مورد بررسی قرار گرفت که رضایت 80 درصدی را به همراه داشته است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling and implementing a context aware system in the relief management of power distribution networks

نویسندگان [English]

  • Farzad Foroozani 1
  • Mohammad Reza Malek 2
  • Ali Esmaeily 3

1 Master degree, University of advanced technology, Kerman

2 Associate professor, faculty of geospatial information system engineering K.N. Tossi University of Technology

3 Assistant professor, remote sensing engineering group, University of advanced technology, Kerman

چکیده [English]

Abstract
The Distribution networks are the most important part of the utilities that distribute electrical energy to the consumers. Problems with location-referenced information such as inaccuracy, inability to control information, and lack of rapid access to information are considered as technical problems. The complexity of updating information, the complexities related to information storage and wearing out are no exception to this rule. Existing technical problems and the failure to use the new systems in the relief issue will prolong the duration of the blackout. The purpose of this research is to design and implement a context aware spatial information system for providing a series of services such as routing, map displaying, and the provision of distribution network information in the field of urban electricity distribution incidents. Urban electricity distribution networks consist of various parts and equipment. The rescuer determines the type of failure due to available and accessible network information. The failure type is considered as the user's environmental context, and the location of the rescue vehicle is considered as the location context. Therefore, the context in this study are classified into two general categories of position and network context. Finally, the implementation and testing of a designed to help managing the urban electrical distribution networks was studied which resulted in 80% satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Context
  • Context Awareness
  • Geospatial Information System
  • Relief Management
1- G. D. Abowd, A. K. Dey, P. J. Brown, N. Davies, M. Smith, and P. Steggles, “Towards a better understanding of context and context-awareness,” in Handheld and ubiquitous computing, 1999, pp. 304-307.
2- M. Baldauf, S. Dustdar, and F. Rosenberg, “A survey on context-aware systems,” International Journal of Ad Hoc and  Ubiquitous Computing, vol. 2, pp. 263-277, 2007.
3- K.-T. Chang, Programming ArcObjects with VBA: A task-orientedapproach: CRC Press, 2012.
4- A. K. Dey, G. D. Abowd, and D. Salber, “A conceptual framework and a toolkit for supporting the rapid prototyping of context-awareapplications,” Humancomputer interaction, vol. 16, pp. 97-166, 2001.
5- Z. Fazli a, M. R. D. b., M. R. Malek, Context-Aware Mobile GIS for Acquisition and Updating of Spatial Data, Use Case: Urban Property Survey, International conference of ISPRS (WGII/4,7) “Data Handling and Modeling of Geospatial Information for Management of Resources, 2011.
6- Malek, M. R., Context-Aware GeoInformation and Ubiquitous Computing,K.N.Toosi University,tehran, 2013.
7- T. P. Moran and P. Dourish, “Introduction to this special issue on context-aware computing,” Human– Computer Interaction, vol. 16, pp. 87-95, 2001.
8- J. Pascoe, “Adding generic contextual capabilities to wearable computers,” in Wearable Computers, 1998. Digest of Papers. Second International Symposium on, 1998, pp. 92-99.
9- M. Rodriguez-Sanchez, J. Martinez-Romo, S. Borromeo, and J. Hernandez-Tamames, “GAT: Platform for automatic context-aware mobile services for m-tourism,” Expert Systems with Applications, vol. 40, pp. 4154-4163, 2013.
10- B. N. Schilit and M. M. Theimer, “Disseminating active map information to mobile hosts,” Network, IEEE, vol. 8, pp. 22-32, 1994.
11- M. Sheleiby, M. Malek, A. Alesheikh, and P. Amirian, “Automatic map scaling in car navigation systemsusing context-aware computing,” World Applied Sciences Journal, vol. 3, pp. 101-106, 2008.
12- J.-H. Shin, B.-J. Yi, J.-J. Song, J.-Y. Kang, J.-I. Lee, and S.-K. Cho, “A development of the mobile computing system for repair andpatrol of electric power facilities,” in Computer and Information Science, 2005. Fourth Annual ACIS International Conference on, 2005, pp. 622-627.
13- D. Skrlec, S. Krajcar, and S. Blagajac, “Application of GIS technology in electrical distribution network optimization,” Online, (http:www.odysscy.ursus.maine. edu/giseb/spatdb/gis/eg94210. html), 1994.
14- R. Want, A. Hopper, V. Falcao, and J. Gibbons, “The active badge location system,” ACM Transactions on Information Systems (TOIS), vol. 10, pp. 91-102, 1992.
15- A. H. Yusof, “GIS mobile solution to power distribution data in Malaysia,” Asia Geospatial Digest, 2013.